Dự án BTMV - Khu Công Nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng

Tên dự án: Dự án BTMV - Khu Công Nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng

Địa chỉ: KCN Đình Vũ - Hải Phòng

Công ty cấp vật tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Minh Nhật

Chủng loại vật tư cung cấp: Sikaflex Construction AP